smileytour.com

รายการสินค้า

โฆษณา

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9D 6N -TG (PK2110)

(PK2110) ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9D 6N -TG บินกับสายการบินไทย

เที่ยวจุใจในอิตาลี > ย้อนอดีตเมืองเก่าปอมเปอี ที่ถูกลาวาทับถม ล่องเรือชมแสงสีน้ำเงินงดงาม ในถ้ำบลูกร็อตโต้ เข้าชมคอลลอสเซี่ยม พร้อมไกด์ท้องถิ่นบรรยาย หอเอนเมืองปิซ่า 1 ใน 7 มหัศจรรย์ของโลก + แวะเที่ยวนครรัฐวาติกัน รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมชิมเมนูอิตาเลี่ยนแท้ ๆ สปาเก็ตตี้หมึกดำ และไอศรีมเจลาโต้

More details


96,900 ฿


ทัวร์แกรนด์อิตาลี 9D 6N -TG  (PK2110)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์แกรนด์อิตาลี 2557 9 วัน 6 คืน บินกับสายการบินไทย

21 - 29 ตุลาคม            96,900.-

 

วันแรก        ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.00 น.      พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

*** หมายเหตุ  เพื่อความสะดวกของการเคลื่อนย้ายสัมภาระของท่าน (เนื่องจากในคืนแรก เราพักบนเกาะ จึงต้องมีการนั่งเรือเข้าเกาะ) จึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กเพื่อขนย้ายเข้าโรงแรม ***

วันที่สอง     กรุงเทพฯ–โรม (อิตาลี) –ปอมเปอี–เมืองเก่าปอมเปอี–ซอเรนโต้–เกาะคาปรี – ชมเมือง

00.01น.      นำท่านเดินทางสู่ โรมประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชม.)

05.55น.      เดินทางถึงสนามบินลีโอดาร์โน ดาร์วินชี ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ ปอมเปอี (Pompeii) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองชายทะเลอันงดงามริมอ่าวเนเปิลส์ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี เมื่อประมาณ 2,500 กว่าปี ก่อนเมืองที่มั่งคั่งในทุก  ๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม ด้านการค้าที่เจริญรุ่งเรือง หรือแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมของชาวเมืองเองก็ตาม

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าปอมเปอี เมืองเก่าที่เคยถูกทับถมอยู่ใต้ดินและชั้นลาวาที่จับตัวแข็งหนาถึง 30 ฟุต เมื่อปี ค.ศ.79 จากการระเบิดของภูเขาไฟวิชูเวียส ที่พ่นฝุ่นควันหินและก๊าซพิษจำนวนมาก ทำลายเมืองหายไปในชั่วเวลา ชมวิวภูเขาไฟวิซูเวียสพร้อมเข้าชม (Pompeii Ruin Museum) (พร้อมไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน) นำท่านชม โบราณสถานปอมเปอี (Archeological-Site of Pompeii) ชมสภาพเมืองที่ขุดค้นขึ้นมาจากภายในกำแพงที่โอบล้อม ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหาร ร้านค้า โรงละคร ตลอดจนโรงอาบน้ำสาธารณะ จากนั้นนำท่านสู่ ซอเรนโต้ (Sorrento) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงของอิตาลีชมเสน่ห์ของตัวเมืองตึกอาคารที่สร้างเล่นสีสันไปตามระดับเขา และนำท่านนั่งเรือสู่ เกาะคาปรี (Capri Island) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สวรรค์ของการตากอากาศของเหล่าคนดัง นับตั้งแต่ราชาแห่งแคว้นศิลปิน นักออกแบบ ดารา นักการเมืองเรื่อยมา จนถึงมวลหมู่ดาราชื่อดัง  ให้ท่านชมเมืองเล็ก ๆ โบสถ์และตึก อาคารที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการพักผ่อน และจุดชมวิวที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรือนที่เรียงรายไล่ไปตามลาดเขา ซึ่งงดงามจนไม่อาจละสายตาจากไปได้  นอกจากนั้นฟากฟ้าและท้องทะเลของคาปรียังสวยสดด้วยแสงแดดอุ่น ๆ เกือบทั้งปี

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CAPRI HOTEL, CAPRI ISLAND หรือเทียบเท่า (บนเกาะคาปรี) http://www.capri.net/en/c/hotel-capri

วันที่สาม    เกาะคาปรี–ถ้ำบลูกร็อตโต้ – เนเปิลส์ – ชมเมือง–โรม

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางด้วย รถรางกระเช้าไปยังท่าเรือเพื่อขึ้นเรือออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันเป็นที่ตั้งของถ้ำบลูกร็อตโต้ ก่อนเปลี่ยน ลงเรือลำเล็กชมความงามของถ้ำบลูกร็อตโต้ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ถ้ำปิดที่มีปากถ้ำอยู่ในทะเล มีจุดเด่นคือเมื่อแสงตกกระทบกับน้ำทะเลสีคราม จะทำให้ภายในบริเวณถ้ำ เปล่งประกายไปด้วยแสงสีน้ำเงินเข้มงดงาม จึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าว จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เกาะคาปรี

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย           นำท่านเดินทางเข้าสู่เนเปิลส์ (Naples) หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่าเมืองนาโปลี เมืองที่เริ่มมีการทำพิซซ่าขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในขณะนั้นจะใช้การทอดก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการอบในภายหลัง  ชมเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านความร่ำรวยทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรีและศาสตร์การทำอาหาร  เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปี นับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชม. 15นาที) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตศูนย์กลางทางอำนาจ และการปกครองของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL, ROME หรือเทียบเท่า http://www.hotelh10romacitta.com/

วันที่สี่        โรม–โคลอสเซี่ยม (ด้านใน)– โรมันฟอรัม (ด้านนอก) – น้ำพุเทรวี่ –บันไดสเปน –นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ –เปรูเจีย

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมเมืองโรม โดยผ่านชม อนุสาวรีย์กษัตริย์วิคเตอร์ เอมานุเอล (Victor Emmanuell Monument) สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงโรม ที่ชาวเมืองเองไม่ชอบนัก แต่กลับกลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะมาชม เดิมทีสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการรวมประเทศ  แต่ปัจจุบันใช้เป็นอนุสรณ์สถานสำหรับทหารนิรนามที่เสียชีวิตในสงคราม จากนั้น นำท่านเข้าชมโคลอสเซี่ยม (Colosseum)  (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านในพร้อมหูฟัง) ความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็นสถานที่สำหรับให้ความบันเทิงในยุคนั้น โดยจัดให้มีการต่อสู้ระหว่าง นักสู้ที่เราเรียกว่า กลาดิเอเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ระหว่างนักโทษกับสัตว์ป่าที่ดุร้ายอย่างเช่นสิงโต เสือ หมี ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลและชื่อเสียงมากมาย ส่วนผู้แพ้จะถูกตัดสินว่าให้มีชิวิตรอดหรือไม่ โดยการยกหัวแม่มือของผู้ชมหรือกษัตริย์ จากนั้น นำท่านชม โรมันฟอรัม (Roman Forum) (ชมด้านนอก) อดีตอันยิ่งใหญ่ของกรุงโรม ที่เคยเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งการเมือง ศาสนา การค้า และการปกครองด้วย ปัจจุบันคงเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ก็ยังสามารถเห็นเค้าโครงของความยิ่งใหญ่ได้  นำชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูน ตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำพุแห่งนี้ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน้ำพุแห่งนี้แล้ว จะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนี้ให้ท่านได้ เดินเล่นบริเวณบันไดสเปน (Spanish steps) ซึ่งเป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งมีทั้งหมด 138 ขั้น และยังตั้งอยู่ด้านหน้าถนนคอนดอตติถนนที่เต็มไปด้วยห้างหรู ๆ ขายสินค้าเครื่องประดับมียี่ห้อดังๆ อีกด้วย

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโรม โดยมีพระสันตะปาปาเป็นองค์ประมุข เข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter's Basilica) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัวมหาวิหาร ท่านจะทึ่งกับความสวยงามของลานกว้างรูปไข่ที่งดงามอย่างมาก เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตร ซึ่งล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และรูปปั้นนักบุญ 96 องค์  และบริเวณกลางลานจะเห็น เสาโอบิลิสก์ อายุกว่า 2,000 ปี เมื่อเข้าไปภายในโบสถ์จะพบกับ รูปสลักหินอ่อนพิเอต้า (Pieta) พระแม่มารีอุ้มศพของพระเยซูอยู่บนตัก ผลงานแกะสลักหินอ่อนที่มีชื่อเสียงมากของไมเคิล แองเจโล่ พร้อมร่วมจิตภาวนาขอพรกับรูปปั้นนักบุญปีเตอร์อันศักดิ์สิทธิ์ชมแท่นบูชาสำหรับพระสันตะปาปาทำพิธีมิสซา ตั้งอยู่เหนือที่ฝังศพของนักบุญปีเตอร์ และอีกหนึ่งความงดงามของสถานที่แห่งนี้คือ โดมขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลาง 42 เมตร ผสมผสานกับความงดงามของภาพวาดเฟรสโก้ภายใต้โดมขนาดใหญ่นี้ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ เมืองเปรูเจีย (Perugia) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของแคว้นอุมเบรีย ทางตอนกลางของอิตาลีและเป็นเมืองเกิดของเปรูจิโน จิตรกรสมัยศิลปะเรอเนซองส์คนสำคัญของประเทศอิตาลีอีกด้วย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ARTE HOTEL, PERUGIA หรือเทียบเท่า http://www.artehotelperugia.com/

วันที่ห้า       เปรูเจีย–อัสซีซี–ชมเมืองเก่า – มหาวิหารนักบุญฟรานซิส–ฟลอเรนซ์ – เมืองเก่าฟลอเรนซ์ – ซานตามาเรีย เดอ ฟีโอเร่ – จัตุรัสเดลลาซิญอเรีย – สะพานเวคคิโอ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมือง อัสซีซี (Assisi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ชมเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่นักแสวงบุญ และคริสตศาสนิกชน โดยเฉพาะคาทอลิกจะมาจาริกแสวงบุญกัน เพราะเป็นเมืองเกิดของนักบุญฟรานซิส นักบวชผู้ก่อตั้งคณะฟรานซิสกัน ท่านมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะในเรื่องของความเมตตา และทุกวันนี้มีคนนับถือท่านอยู่ทั่วโลก นำชม มหาวิหารนักบุญฟรานซิส (Basilica of St. Francis) สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นมหาวิหาร 3 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาทางด้านตะวันตกของเมืองอัสซีซี เดิมที่ดินบริเวณนี้แต่เดิมเรียกว่า "เนินนรก" แต่ปัจจุบันเรียกกันว่า "เนินสวรรค์" จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันมาเยือนมากที่สุด

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย            นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเก่าฟลอเรนซ์ เขตเมืองเก่า ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.1982 ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจำเมือง วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่งนำมาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือ โดมที่ท่านสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมือง ถัดมาเป็น จตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก นำท่านชม รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิล แองเจโล่ และ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Uffizi ที่รวบรวมศิลปะชื่อดังของยุโรปที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุด เพลิดเพลินกับรูปปั้นเหล่าคนดังชาวฟลอเรนซ์สองข้างทางเดินของหอศิลป์อุฟฟิซี่ เช่น กาลิเลโอ กาลิเลอิ ผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก. ลิโอนาร์โด ดาวินชี และไมเคิลแองเจลโล ศิลปินผู้เลื่องชื่อชาวฟลอเรนซ์ จนถึงริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับสะพานเก่าแก่ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) ที่มีความแปลกตาก็คือจะมีร้านขายทองและอัญมณีอยู่ทั้งสองข้างสะพาน

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรส พิซซ่า สลัด สเต็ก ไก่อบมันฝรั่ง และไวน์พื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL HOTEL, FLORENCE หรือเทียบเท่า http://www.novotel.com/

วันที่หก      ฟลอเรนซ์–ปิซ่า – หอเอนปิซ่า –– เวนิส –โนเว็นตา เอ้าท์เล็ต–เวนิส เมสเตร้

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า นำชม หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower) สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวเพื่อใช้เป็นหอระฆัง ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 177 ปี ลักษณะเด่นของหอเอนแห่งนี้คือมีความเอียง 3.97 องศา เมื่อดูแล้วเหมือนจะล้ม ส่วนสาเหตุที่เอียงสันนิษฐานว่าเป็นเพราะการสร้างอยู่บนพื้นทราย ในปี ค.ศ. 1987 องค์การยูเนสโกประกาศให้หอเอนเมืองปิซ่าเป็นมรดกโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  เมนูกุ้งมังกร

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส (Venice Mestre) (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็ก ๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด  มีอาคาร ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดั้งเดิมตั้งริมคลอง เวนิสได้รับฉายาว่า เมืองแห่งสายน้ำ และเมืองแห่งสะพาน  นำท่านเดินทางสู่ โนเว็นตา เอ้าท์เล็ต (Noventa Outlet)

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลกมากมาย รวมทั้งแบรนด์เนมจากอิตาลี อาทิเช่น DIESEL, CALVIN KLEIN, FINDI, PRADA, ARMANI, SERGO ROSSI, BURBERRY, BILLABONG ในราคาถูกลงกว่า 30-70%

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL HOTEL, VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า http://www.novotel.com/

วันที่เจ็ด     เวนิส เมสเตร้ –เกาะเวนิส – จตุรัสซานมาร์โค – วิหารซานมาร์โค – สะพานริอัลโต–มิลาน– มหาวิหารดูโอโม่– ช้อปปิ้ง แกลลอเรีย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อโดยสารเรือทัศนาจรสู่  เกาะเวนิส (Venice Island) เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆ คน ชมความสวยงามของ จตุรัสซาน มาร์โค

(Piazza San Marco) จุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส ที่รายล้อมด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ มหาวิหารซานมาร์โค (St. Mark's Basilica) เดิมที่เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผู้ครองเมืองในสมัยนั้น, พระราชวังดอจส์ (Doge' s Palace), ลีโอเน่ (Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ติดปีกพร้อมถือหนังสือซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเวนิส อิสระให้ท่านเดินชมความโรแมนติกของเกาะแห่งนี้พร้อมทั้งช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างเช่น เครื่องแก้วมูราโน่ ซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางการผลิตมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 พร้อมทั้งให้ท่านได้ร่วมชมสาธิตการเป่าแก้วที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอีกด้วย

Option Tour *** ครั้งหนึ่งกับการ ล่องเรือกอนโดล่า Gondola เอกลักษณ์ของเมือง และมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ชมความงามสุดแสนโรแมนติกของเกาะเวนิส (120 ยูโร/6 ท่าน/ลำ (สามารถรวมกับครอบครัวอื่นได้)

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อาหารพื้นเมือง ลิ้มรส สปาเก็ตตี้หมึกดำ เสิร์ฟพร้อมปลา กุ้ง และปลาหมึกทอด ปิดท้ายด้วยไอศครีมสไตล์อิตาเลียนแท้ ๆ

บ่าย           นำท่านเดินทางกลับสู่แผ่นดินใหญ่ที่ ท่าเรือตรอนเคตโต้และเดินทางสู่ มิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.40 นาที) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง เช่นเดียวกับ ปารีส และนิวยอร์ค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วยนำท่านสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ชม มหาวิหารดูโอโม่แห่งเมืองมิลาน (Milan Duomo) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลกเริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอดและมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆกว่า 2,245 ชิ้น  ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่

จากนั้นชม จตุรัส เดลลา สกาลา อันเป็นที่ตั้งของ"โรงละครสกาล่า" โรงละครโอเปร่าที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลก บันทึกภาพกับ อนุสาวรีย์ของศิลปินเอกลีโอนาโด ดาวินชี  จากนั้นเชิญท่านอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิเช่น LV, PRADA, GUCCI, TOD'S เป็นต้น ที่ แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (ร้าน Prada ร้านแรกของโลก)

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HUB HOTEL, MILAN หรือเทียบเท่า http://www.thehubhotel.com/

วันที่แปด   มิลาน– กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน มัลเพนซา กรุงมิลานเพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

13.05 น.     ออกเดินทาง สู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.50 ชม.)

วันที่เก้า      เดินทางถึงกรุงเทพฯ

05.55 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อัตราค่าทัวร์แกรนด์อิตาลี 2014 เที่ยวเจาะลึกอิตาลี 9 วัน 6 คืน บินกับสายการบินไทย นี้รวม

*    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ

*    ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 26 กันยายน 2555 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

*    ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน

*    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ

*    โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

*    ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ

*    ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

*    ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

*    ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ

*    ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้สนุกสนานและคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน1ท่าน

*    ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด

*    ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.

*    สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ


อัตราค่าทัวร์แกรนด์อิตาลี 2014 เที่ยวเจาะลึกอิตาลี 9 วัน 6 คืน บินกับสายการบินไทย นี้ไม่รวม

*    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

*    ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

*    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

*    ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ

web150714
Template By Gift-TH.Com