smileytour.com

รายการสินค้า

โฆษณา

ทัวร์แกรนด์อิตาลี 3-11 วัน -TG (UT2205)

(UT2205) ทัวร์แกรนด์อิตาลี 3 - 11 วัน -TG

โรม–ปอมเปอี–ซาเลอร์โน่–อามัลฟี่–ราเวลโล่–ซอร์เรนโต้– คาปรี–นาโปลี-เซียน่า–ปิซ่า–ฟลอเร้นซ์–เวนิส–เวโรนา–เซอร์มิโอเน่–มิลาน

จุดเด่น

-เลาะเลียบเส้นทางที่ว่ากันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อามัลฟีโคสท์

-นอนบนเกาะคาปรี มี

-รวมค่าเข้าชมโคลีเซี่ยม 16 ยูโร รวมค่าเรือกอนโดล่าในเวนิส 20 ยูโร

-รวมค่าทิปคนขับรถแล้ว 2 ยูโร/คน/วัน

More details


129,000 ฿


ทัวร์แกรนด์อิตาลี 3- 11 วัน - TG (UT2205)

กำหนดการเดินทางทัวร์แกรนด์อิตาลี 2557

เมษายน          26 เม.ย. - 06 พ.ค.                                      129,000.-

พฤษภาคม      08-18,   15-25,   22 พ.ค. - 01 มิ.ย.       129,000.-

วันแรก            กรุงเทพฯ

21.30 น.          พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 2) เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่สอง          กรุงเทพฯ โรม ปอมเปอี ซาเลอร์โน่

00.20 น.          บินตรงสู่กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ TG 944 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชม. / เวลาช้ากว่าไทย 5,6 ชม.)

06.50 น.          ถึงกรุงโรม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ออกเดินทางสู่เมืองปอมเปอี (POMPEII) นำชมเมืองปอมเปอีเมืองโรมันโบราณที่ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งบาป และถูกพระเจ้าลงโทษโดยให้ภูเขาไฟวิซุเวียสระเบิดลาวาไหลท่วมเมืองภายในเวลาช่วงข้ามคืน ชมเมืองเก่าที่นักโบราณคดีได้ขุดค้น โดยสภาพภายในตัวเมืองยังสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งๆ ที่ถูกฝั่งมาเกือบ 2000 ปี

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ซาเลอร์โน (SALERNO) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้อิตาลี นำท่านเข้าที่พักโรงแรม GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน อิสระตามอัธยาศัย หรือพักผ่อนหลังเดินทางไกล

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

หมายเหตุ

กรุณาจัดกระเป๋าเล็กเพื่อพักที่คาปรีในวันรุ่งขึ้น จะสะดวกกว่ากระเป๋าใบใหญ่

วันที่สาม          ซาเลอร์โน่ อามัลฟี่โคสท์ ราเวลโล่ ซอร์เรนโต้ คาปรี

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางผ่านเมืองตากอากาศไมโนรี่ (MINORI) แล้วเลาะเลียบชมเส้นทางริมทะเลที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อามัลฟี่โคสท์ (AMALFI COAST) โดยเส้นทางจะคดเคี้ยวไปบนหน้าผาริมทะเลสูงบ้างต่ำบ้าง ผ่านไร่ส้ม ไร่มะนาว ไร่มะกอก หมู่บ้านริมหน้าผาที่สร้างเป็นชั้นๆ เรียงรายตลอดทาง ไม่มีที่ไหนในโลกจะสร้างบ้านริมทะเลได้สวยงามและน่าหวาดเสียวกว่านี้อีกแล้ว แวะชมตัวเมืองอามัลฟี่ และโบสถ์ซานอันเดรีย หรือเซนต์แอนดรู โบสถ์ประจำเมืองที่สวยงามและเก่าแก่กว่า 900 ปี สู่เมืองราเวลโล่ เมืองตากอากาศบนเขาสูง ด้านหน้าเป็นวิวทะเลสวยมากถึงมากที่สุด ด้านหลังเป็นวิวภูเขาสูงเมืองนี้สวยสุดยอดจริงๆ ตัวเมืองเป็นบ้านเก่าๆ เล็กๆ อยู่ข้างๆ จตุรัสมีร้านกาแฟน่ารักอยู่รอบๆ นำท่านเดินชมตัวเมืองเริ่มจากจตุรัสกลางเมืองเวสโควาโด (PIAZZA VESCOVADO) โบสถ์ประจำเมืองที่มีอายุกว่า 800 ปี ชมประตูสัมฤทธิ์ (THE BRONZE DOOR) ที่มีภาพสลักเรื่องราวของพระคริสต์ถึง 54 ช่อง ชมวิวสวยรอบจตุรัสและวิลล่า รูโฟโล (VILLA RUFOLO) คฤหาสน์บนหน้าผาริมทะเลที่สวยงาม ภายในมีสวนดอกไม้ริมหน้าผาที่งดงามยิ่ง จุดชมวิวตรงนี้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองราเวลโล่

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ซอร์เรนโต้ (SORRENTO) เมืองโรแมนติคเจ้าของเพลงรักอมตะ “คัมแบ็ค ทู ซอร์เรนโต้” เป็นเมืองตากอากาศที่อบอุ่นด้วยแสงแดดตลอดปีเป็นแหล่งปลูกองุ่น ส้ม มะกอก มะนาวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของยุโรป แล้วเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี (CAPRI) ซึ่งท่านจะชื่นชมกับทัศนียภาพของอ่าวเนเปิ้ลที่สวยงาม โดยมีภูเขาไฟวิสซูเวียสเป็นฉากหลัง นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาคาปรี (คาปรีเซนเตอร์) นำท่านเดินชมเขตตัวเมืองที่มีบรรยากาศน่ารัก และแวะพักที่สวนออกุสต้า พร้อมบันทึกภาพกับโขดหิน FARAGLIONI สัญลักษณ์ของเกาะคาปรี

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำเข้าที่พักโรงแรม REGINA CHRISTINA หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่              คาปรี นาโปลี โรม

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านนั่งเรือเล็กลอดเข้าชมถ้ำบลูกร๊อตโต้ที่สะท้อนแสงสีฟ้าเข้มจากแสงแดดภายนอกจนเกิดเป็นภาพงดงามเกินบรรยาย (การล่องเรือชมถ้ำบลูกร๊อตโต้ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศอำนวย)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่เดินทางสู่เมืองนาโปลี (NAPOLI) เมืองท่าใหญ่อันดับสองของอิตาลีริมอ่าวเนเปิ้ล อดีตเมืองพักตากอากาศอันเลื่องชื่อในต้นศตวรรษที่ 20 ที่มาของเพลงซานตาลูเซีย แวะบันทึกภาพปราสาทคาสเซิลนูโวที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงโรม (ROME) เมืองหลวงของอิตาลี

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม FOUR POINT SHERATON หรือ GRAND PALAZZO หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

วันที่ห้า             โรม

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเยือนนครรัฐอิสระวาติกันศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก นำท่านชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (VATICAN MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมบรรดาศิลปวัตถุ ภาพเขียน ภาพวาดต่างๆ รวมทั้งภาพเขียน THE CREATION ภาพการสร้างโลกฝีมือไมเคิล แองเจลโล ในหอสวดมนต์ซิสติน (SISTINE CHAPEL) ก่อนชมความงดงามภายในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (ST.PETER BASILICA) ศาสน-สถานประจำสำนักวาติกันที่โด่งดังด้วยความงดงามและขนาดที่ใหญ่โต รวมทั้งรูปแกะสลักปิเอต้าที่โด่งดังของไมเคิล แองเจลโล

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 นำชมกรุงโรม นครหลวงของอิตาลี และอาณาจักรโรมันอันเกรียงไกรทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ ในอดีต เข้าชมภายในโคลีเซียมสนามประลองยุทธทั้งคนและสัตว์ ชมโรมันฟอรั่ม ลานชุมนุมของเหล่านักปราชญ์ เซอร์คัสแม็กซิมุสสนามแข่งรถม้าศึก นำชมน้ำพุเทรวี่ที่มาของบทเพลงอมตะ “ทรีคอยน์อินเดอะฟาวน์เท่น” (THREE COINS IN THE FOUNTAIN) ชมจตุรัสนาโวนา จตุรัสยอดนิยมของกรุงโรม ที่ตั้งของน้ำพุแห่งแม่น้ำ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำคงคา, ดานู๊บ, ไนล์, พลาต้า ผลงานของเบอร์นินี่ ผ่านชมเพียซซ่า เวนิเซีย จตุรัสวีรบุรุษ, ศาลาว่าการกรุงโรม, ปราสาทเซนต์แองเจโร ฯลฯ ให้เวลาท่านเดินเล่นชมย่านแฟชั่นชื่อดัง“บันไดสเปน” จุดนัดหมายของหนุ่มสาวชาวโรม

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

หมายเหตุ

-ในกรณีที่เกิดฝนตกหนัก ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกพาไปชมจตุรัสนาโวนา (เดินไกล, ไม่มีที่หลบฝน)

วันที่หก            โรม ปีซ่า – ฟลอเร้นซ์

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองปีซ่า (PISA) ระหว่างทางเป็นทุ่งเกษตรที่สำคัญของประเทศ ผ่านหมู่บ้านของพวกอิทรัสคัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนีภาพสองข้างทาง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 นำชมหอเอนปีซ่า หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1174 และถูกทิ้งอยู่ 90 ปี จึงสร้างต่อจนเสร็จในอดีตกาลิเลโอ เคยพิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับการตกของวัตถุจากหอเอนแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ฟลอเร้นซ์ (FLORENCE) เมืองถิ่นกำเนิดศิลปะยุคเรเนซองส์ นครโบราณซึ่งครั้งหนึ่งมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งกว่ากรุงโรม และยังเป็นที่กำเนิดของศิลปินมีชื่อหลายท่าน อาทิ ลีโอนาร์โด ดาวินชี, ไมเคิล แองเจลโล

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย  / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NIL หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ฟลอเร้นซ์ เวนิส

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมเมืองฟลอเร้นซ์ นำชมจตุรัสดูโอโม (DUOMO SQUARE) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามเป็น 1 ในต้นแบบที่ไมเคิล แองเจลโล นำมาเป็นรูปแบบอย่างในการสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งวาติกัน ก่อนเดินชมจตุรัสซิกนอเรียที่ตั้งของพระราชวังเก่า (PALAZZO VECCHIO) ที่เปรียบ สเมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งจัดแสดงปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น เฮอคิวลิส, เปอร์ซีอุส ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็นจุดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของฟลอเร้นซ์ นำท่านชมสะพาน VECCHIO สะพานเก่าที่เป็นร้านขายของโดยเฉพาะร้านขายทอง และเครื่อง ประดับที่โด่งดังในอดีต เดินเล่นชมเมือง ชมโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของฟลอเร้นซ์และจตุรัสหน้าโบสถ์ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ฟลอเร้นซ์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องหนังคุณภาพดี มีร้านขายเครื่องหนังอยู่ทั่วไป จากนั้นแวะถ่ายรูปที่จตุรัสไมเคิล แองเจลโล บนเนินสูงชมรูปหล่อสัมฤทธิ์จำลองรูป “เดวิด” ที่โด่งดังในตำนาน และท่านจะได้ชมภาพวิวที่งดงามที่สุดของกรุงฟลอเร้นซ์

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่เวนิส (VENICE) เมืองแสนโรแมนติค เมืองที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณามากมาย ตลอดทางเป็นทุ่งเกษตรและอุตสาหกรรมจากหินอ่อน อันเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของแถบนี้

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม NOVOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่แปด          เวนิส (ล่องเรือกอนโดล่า) เวโรนา – มิลาน

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมเมืองเวนิส เมืองที่ใช้เท้าและเรือในการเดินทางข้ามสู่เกาะซานมาร์โค นำท่านล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองเวนิสชมเกาะรีอัลโต้ (เกาะซานมาร์โค) ที่แสนโรแมนติค ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ค, คุกมืด ที่เคยขังคาสโนว่า นักรักผู้ยิ่งยง, พระราชวังดอร์จ สะพานสะอื้น, บ้านมาร์โคโปโล ฯลฯ มีเวลาเดินเล่นสบายๆ ชมโรงงานเป่าแก้วมูราโน โดยช่างผู้ชำนาญจะสาธิตการเป่าแก้วโดยกรรมวิธีแบบโบราณให้ท่านได้ชม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย                 ให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย บริเวณสะพานริอัลโต (RIALTO) ที่โด่งดังและยังเป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยาว์อีกด้วย เลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมทั้งเครื่องแก้วเวนีเซียที่โด่งดัง หรือใช้เวลาว่างที่มีอยู่จิบกาแฟเคล้าเสียเพลงบรรเลงแบบคลาสสิคที่ร้านดัง ณ จตุรัสซานมาร์โค

14.30 น.           นำท่านเดินทางสู่เมืองเวโรนา (VERONA) เมืองต้นกำเนิดนิยายรักอมตะ “โรมิโอและจูเลียต” ซึ่งประพันธุ์โดย  วิลเลียม เช็คสเปียร์กวีเอกจากอังกฤษ ชมบ้านจูเลียตและระเบียงที่ทั้งสองใช้เป็นที่พลอดรัก ถ่ายรูปกับรูปหล่อของจูเลียต ชมโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน “AMPHITHEATRE” ที่ได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากกรีกโบราณ แล้วเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ATA หรือระดับเดียวกัน

วันที่เก้า           มิลาน ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำชมมิลาน เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย ชมมหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตาม  พระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ในอิตาลีให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ และรอบๆ ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมือง  มีเวลาช้อปปิ้งจนถึงบ่าย

13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

14.00 น.          ออกเดินทางสู่พรมแดนอิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (ประมาณ 1 ชม.) ผ่านเขตแดนที่สวยทีสุดแห่งหนึ่งของยุโรปเพราะอยู่บนเขาที่เบื้องล่างเป็นทะเลสาบแสนสวย “โคโม่” จากนั้นเดินทางสู่ลูกาโน (LUGANO) อีกหนึ่งเมืองพักผ่อนของชาวสวิสและชาวอิตาเลียน นำเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN หรือระดับเดียวกันใกล้ทะเลสาบลูกาโน่ แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นริมทะเลสาบ หรือช้อปปิ้งสินค้าสวิส

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่สิบ ลูกาโน่ – มิลาน กรุงเทพฯ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน

14.05 น.          บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941

วันที่สิบเอ็ด       กรุงเทพฯ

05.55 น.           ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

อัตราค่าบริการทัวร์แกรนด์อิตาลี 2557 นี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ

- ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลง ท่านละ 1 ใบ

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 20 กก.

- ค่าอาหารตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ

- ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ

- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ

- ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า

- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000  บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

อัตราค่าบริการทัวร์แกรนด์อิตาลี 2557 ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหาร-เครื่องดื่มพิเศษ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก.

Template By Gift-TH.Com