smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นหิมะ/เล่นสกี Good Morning Tokyo Osaka Snow 5D 4N -TG (HGS1803)


(HGS1803) ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นหิมะ/เล่นสกี Good Morning Tokyo Osaka Snow 5D 4N -TG โตเกียว วัดอาซากุสะ ทะเลสาบฮามาน่า สนุกกับบรรยากาศเล่นหิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิ เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า ชอปปิ้ง ** อร่อยกับ เมนูขาปูยักษ์  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ

More details


39,900 ฿


ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นหิมะ/เล่นสกี Good Morning Tokyo Osaka Snow 5 วัน 4 คืน -TG    (Tour no. HGS1803)

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น เล่นหิมะ/เล่นสกี (โตเกียว โอซาก้า)

 

มีนาคม          03-07,   07-11,   13-17,   18-22          = 39,900.-


 

วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ – เมืองนาริตะ

05.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

08.00 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 676

15.50 น.          เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำคณะเข้าสู่ที่พัก  NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สอง          โตเกียว – ผ่านชมพระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซากุซ่า – ช้อปปิ้ง - อาบน้ำแร่

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่านชม พระราชวังอิมพีเรียล เป็นที่ประทับของ สมเด็จพระจักรพรรดิของประเทศญี่ปุ่น ชมสะพานนิจูบาชิ สะพานซึ่งปรากฏในโปสการ์ดอันลื่อเลื่อง และสง่างามทอดข้ามคูน้ำรอบเขตพระราชฐานชั้นในและเป็นจุดนัดพบที่รู้จักกันดีสำหรับชาวญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตรซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า  แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองยามานาชิ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KASUGAI VIEW ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม     เมนูพิเศษขาปูยักษ์

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย


วันสาม             เล่นหิมะ ณ ลานสกี –ชิสุโอกะ – ทะเลสาบฮามานา – เมืองนาโกย่า

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสัมผัสความสนุกสนานกับหิมะที่ลานสกี ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการสัมผัสเล่นหิมะและสนุกสนานกับการ "นั่งเลื่อนหิมะ" อย่างเป็นประสบการณ์ที่สนุกไม่รู้ลืม

** ไม่รวมอัตราค่าเช่าอุปกรณ์, ชุดสำหรับเล่นสกี และ เครื่องเล่นสกีทุกชนิด **

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำท่านเดินทางผ่านเมืองชิสุโอกะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ไร่ชา 2 ข้างทาง พร้อมกับชมความสวยงามของมหาสมุทรแปซิฟิค ซึ่งจังหวัดชิสึโอกะนี้ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดเพาะปลูกชาเขียวได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบที่เพาะพันธุ์ปลาไหลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากปลาไหลนานาชนิด เช่น พายปลาไหล, ปลาไหลอบซีอิ้ว ที่ขึ้นชื่อเพื่อเป็นของฝาก นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    ** บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างพร้อมอาหารญี่ปุ่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ซูชิ, อุด้ง, และอื่นๆ **

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NAGOYA SAKAE TOKYU INN หรือเทียบเท่า


วันที่สี่               เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ – โอซาก้า -  ช้อปปิ้งโอซาก้า

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของวัดคือ ห้องโถงใหญ่ สร้างยื่นออกจากหน้าผา มีเสาไม้ขนาดใหญ่ 139 ต้น ค้ำยัน และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือ สร้างโดยไม่ได้ใช้ตะปูเลย ดังนั้นองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก และเชิญทุกท่านได้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายอันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขาอีกด้วย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้ำชา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางเข้าวัดคิโยมิสึ ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้น เมืองนานาชนิด เช่น รองเท้าโซริ (รองเท้าเกี๊ยะแบบญี่ปุ่น), ชุดยูกะตะ, ตุ๊กตานางระบำญี่ปุ่น, ขมมชูครีมสอดไส้นานาชนิด, ร้าน 1,000 เยน, ชาเขียวเกียวโต ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น, ของที่ระลึกแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม เป็นต้น  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว สร้างในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพื่อบูชาสุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจำนวนมากเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่นล้ำอนาคตสำหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ                   อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RIHGA ROYAL SAKAI HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า            เมืองโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ สนามบินโอซาก้า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

11.00 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 623

15.45 น.         เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม 2015 - ทัวร์ญี่ปุ่น ดูหิมะ เล่นสกี 2015 นี้รวม

1.     ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

- กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยชำระเงินท่านต้องการการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น

2.     ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3.     ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4.     เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5.     ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6.     ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์


อัตราค่าทัวร์ญี่ปุ่น มกราคม 2015 - ทัวร์ญี่ปุ่น ดูหิมะ เล่นสกี 2015 นี้ไม่รวม

1.     ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.     ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.     ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5.     ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


web210215


images by free.in.th
Template By Gift-TH.Com