smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน 8D5N- SQ (GZSMUC08-3012)


(GZSMUC08-3012) ทัวร์ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน 8D5N- SQ

 

อินส์บรูค-เมืองวาดุซ ปราสาทวาดุซ-มหาวิหารแห่งวาดุช-เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์- อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลักสะพานไม้ชาเปล--นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ- โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-เมืองฮาฟฟ์เฮาเซ่น-น้ำตกไรน์-เมืองอินกอลสตัทท์ เอาท์เล็ท- จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์

More details


49,888 ฿

SGZS


ทัวร์ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน 8D5N- SQ (รหัสทัวร์ GZSMUC08-3012)

 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน 2561

สิงหาคม กันยายน    29 สค - 5         52,888.-

กันยายน                 16-23               52,888.-

ตุลาคม                   14-21               52,888.-

ตุลาคม                   21-28               54,888.-

พฤศจิกายน           18-25                49,888.-

ธันวาคม                 2-9                    53,888.-

ช่วงปีใหม่              30 ธค-6 มค        56,888.-

 

วันที่1:        ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี

15.30 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

18.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ979

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 25 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

21.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **


วันที่2:            ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี สิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ มิวนิก เยอรมัน - เมืองโฮเฮนชวานเกา เยอรมัน - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ออสเตรีย - หลังคาทองคำ

00.30 น. นำท่านเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ328

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง **

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของ เยอรมนี ติดกับประเทศออสเตรีย

นำท่าน เข้าชม ความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็นนัก ประพันธ์เพลงที่ท่านทรงโปรดปรานยิ่ง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง พิเศษ !! เมนู ขาหมูเยอรมัน)นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆในอ้อมกอดแห่งภูเขาหิมะ เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของ ออสเตรีย (Austria) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์

นำท่านเดินทางสู่ หลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินน์สบรูก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปลี่ยนโกลเด้นรูฟให้เป็นสไตล์โกธิกผสมบาโรค และได้ทรงตกแต่งส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงด้วยทองคำแท้ จำนวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสด้านหน้าที่ประทับ ปัจจุบันโกลเด้น รูฟ กลายเป็นสำนักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Olympia , Innsbruck , Austria หรือเทียบเท่า


วันที่3:             เมืองอินส์บรูค ออสเตรีย - เมืองวาดุซ ลิกเตนสไตน์ - ปราสาทวาดุซ - มหาวิหารแห่งวาดุช - เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์ - อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที) เป็นเมืองหลวงของ ลิกเตนสไตน์ เป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ เมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองที่เงียบสงบ ตั้งอยู่ในทำเลเชิงเขาระหว่างประเทศออสเตรีย และ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่าน ผ่านชม ปราสาทวาดุซ ปราสาทที่สามารถชมวิวเมืองได้เกือบทุกทิศทาง ซึ่งในปัจจุบันปราสาทวาดุซ ยังเป็นสถานที่พำนักของเหล่าเชื้อพระวงศ์แห่งลิกเตนสไตน์อีกด้วย ผ่านชม มหาวิหารแห่งวาดุซ อีกหนึ่งในคริสตจักรแห่งวาดุซ ถูกสร้างขึ้นใน 1873 สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิค ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในวาดุซ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา

นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก ne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสฯที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792

นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสฯตลอดแนวสะพาน ให้ท่านอิสระชมความสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย โดยบริเวณปลายสะพานมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกต่างๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต , เครื่องหนัง , มีดพับ , นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิ เช่น Rolex, Omega , Tag Heuer เป็นต้น

** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Ibis Styles , Lucerne , Switzerland หรือเทียบเท่า


วันที่4:             เมืองลูเซิร์น-หมู่บ้านวิทซ์เนา-นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ-เมืองซูริค-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์- จัตุรัสปาราเดพลาทซ์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวิทซ์เนา (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) หมู่บ้านเล็กๆน่ารักในเมืองลูเซิร์น เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่าน นั่งรถไฟไต่เขาสู่ยอดเขาริกิ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ซึ่งว่ากันว่าเป็นหัวใจของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตามคำเปรียบเปรยที่ว่า “ถ้าเบิร์นคือหัว ของซูริคกับเจนีวาคือแขนซ้ายขวา ลูเซิร์นนี่แหละคือหัวใจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์” อิสระให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศกับวิว 360 องศา กับความงดงามของยอดเขาริกิ ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยทะเลสาบทั้งสาม คือ Lake Lucerne , Lake Zug , Lake Lauerz ที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ศูนย์กลางการค้าขาย การเงิน การธนาคารที่สำคัญของประเทศ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซูริค

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Dorint Airport - Zurich Hotel , Zurich , Switzerland หรือเทียบเท่า


วันที่5:            เมืองซูริค เมืองฮาฟฟ์เฮาเซ่น สวิตเซอร์แลนด์-น้ำตกไรน์-เมืองลินเดา เยอรมัน-ศาลาว่าการเมืองเก่า

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาฟฟ์เฮาเซ่น (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่บนฝั่งด้านเหนือของแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองที่มีความสวยงามไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์และอาคารสไตล์คลาสสิค

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป ด้วยความแรงของกระแสน้ำที่กระทบกับโขดหินดังสนั่นทั่วบริเวณ ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณทางเหนือของเมืองซูริค น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลินเดา) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที) เมืองเก่าแก่สไตล์บาวาเรียนของ เยอรมัน ที่มีลักษณะเป็นเกาะโอบล้อมด้วยทะเลสาบคอนสแตนซ์ และฉากหลังของเมืองยังมีเทือกเขาแอลป์ตั้งตะหง่าน ซึ่งทําให้เมืองลินเดาเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพอันงดงามติดอันดับต้นๆของประเทศเยอรมัน

นําท่าน ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองเก่า ที่สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1436 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างกอธิคและเรอเนสซองส์ที่มีความสวยงามมาก อิสระให้ท่านชมเมือง ลัดเลาะตามถนนแมกซิมิเลียน ชมบ้านเรือนสองข้างทางที่มีความสวยงามที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Best Western Plus Marina Star Hotel Lindau , Lindau , Germany หรือเทียบเท่า

 

วันที่6:             เมืองลินเดา-เมืองอินกอลสตัทท์-เมืองอินกอลสตัทท์ เอาท์เล็ท-เมืองมิวนิก-ศาลาว่าการเมืองมิวนิก-จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์-ศาลาว่าการเมือง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินกอลสตัทท์ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองในรัฐอิสระของบาวาเรีย ประเทศเยอรมันนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ

นำท่านเดินทางสู่ อินกอลสตัทท์ เอาท์เล็ท อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิเช่น NIKE , Samsonite , Swarovski , Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Geox , Guess , L’Occitane , Lacoste , Levi’s , Stefanel , Superdry , The North Face , Timberland , Tommy Hilfiger , TUMI , Valentino , Versace ฯลฯ

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิก (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเศรษฐกิจของ ประเทศเยอรมันนี นำท่านผ่านชมความสวยงามโดยรอบของเมือง อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เรียงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้าซ์ และ เขตพระราชวังเก่า นำท่าน ผ่านชม จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 1638 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้เมืองมิวนิกหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน นำท่าน ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Mercure Ost Messe , Munich , Germany หรือเทียบเท่า


วันที่7:             เมืองมิวนิก-ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก-ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เยอรมัน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี หรือ ร้านอาหาร

13.10 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ327

** ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **


วันที่8:            ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

09.35 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ972

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

11.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **


n170718

zmzu4z.jpg
Template By Gift-TH.Com