smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โอซาก้า โตเกียว Panorama 6D4N -TG (KPSJ2.8-2604)


(KPSJ2.8-2604) ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โอซาก้า โตเกียว  Panorama 6D4N -TG

 

โอซาก้า–นารา–วัดโทไดจิ–เกียวโต–วัดคินคะคุจิ–วัดคิโยมิสึ–ฮามามัตสึ–หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ– ศาลเจ้าเซ็นเก็น–ฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)–ทะเลสาบยามานาคะโกะ–ออนเซ็น– ศาลเจ้าฮาโกเน่ล่องเรือทะเลสาบอาชิโอดาวาระนั่งรถไฟชินคันเซ็น (โอดาวาระ-ชินจูกุ)– ชินจูกุช้อปปิ้ง-โตเกียว–วัดอะซะกุซ่า–อิออน

 

More details


58,500 ฿


ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์เกียวโต โตเกียว  Panorama 6D4N -TG (KPSJ2.8-2604)

 

กำหนดการเดินทางทัวร์เกียวโต โตเกียว Panorama  2559
เมษายน           15 – 20                   66,900.-
                       26เม.ย. - 1พ.ค.       58,500.- 
 
วันแรก           กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.15 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง         โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ฮามามัตสึ

06.25 น.        ถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ เมืองนารา เมืองหลวงแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น เที่ยวชม วัดโทไดจิ ซึ่งเป็นวัดสำคัญของเมือง ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต (ไดบุทสึ) ที่ทำจากทองสัมฤทธิ์ ประดิษฐานอยู่ในวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความมีบารมีและบุญญาธิการของจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านเพลิดเพลินกับการให้อาหารฝูงกวางนับร้อยตัวซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่ากวางเหล่านี้เป็นบริวารของเทพเจ้า

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               เดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองเก่าที่มีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เดินทางสู่ วัดคินคะคุจิ หรือ วัดปราสาททอง ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท 3 ชั้นสีทอง ตั้งตระหง่านอยู่ในสระน้ำที่มีการจัดสวนแบบ เซน เพื่อให้คนที่เข้าไปชมได้เห็นคติธรรมทางพุทธศาสนาอีกด้วย อดีตที่นี่คือบ้านพักตากอากาศของโชกุน อาชิคางะ โยชิมิทสึ จากการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เดินทางต่อไปยัง วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส มีโบสถ์ไม้ขนาดใหญ่รองรับด้วยเสาที่ทำจากต้นซุงทั้งต้นจำนวนกว่าร้อยต้น ด้านในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ และสักการะศาลเจ้าแห่งความรักสำหรับคนโสด  และสำหรับคู่รักสามารถเสี่ยงทายพิสูจน์ความรักจากก้อนหินได้ ตัววัดตั้งอยู่บริเวณ เนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3  สายที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยมีความเชื่อว่า น้ำสายที่ 1 ถ้าใครได้ดื่มจะประสบความสำเร็จด้านการศึกษา น้ำสายที่ 2 จะสมหวังในความรัก น้ำสายที่ 3 จะมีสุขภาพแข็งแรง และไม่ลืมที่จะซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมายที่ถนนสายกาน้ำชา

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า www.act-okura.co.jp/

 

วันที่สาม         ฮามามัตสึ – หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ – ศาลเจ้าเซ็นเก็น –ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่หมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา หมู่บ้านอิยาชิ โนะซาโตะ (IYASHI NO SATO) หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณสไตล์กัสโช่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่า หมู่บ้านแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งหัตถกรรม ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณทะเลสาบไซโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิอันศักดิ์สิทธิ์ โดยได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศญี่ปุ่นว่า มีช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นงานด้านเครื่องปั้นดินเผา การผลิตโมบายตกแต่งลวดลายน่ารักตามสไตล์คนญี่ปุ่น อีกทั้งที่นี่ยังมีชื่อเสียงในการทำเส้นโซบะที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างติดใจกันทุกคน  จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าเซ็นเก็น เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคารพสักการะของคนญี่ปุ่นและคนทั่วโลกที่ตั้งใจจะปีนภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งต้องมาขอพรที่นี่เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งที่นี่ยังมีต้นสนนับหมื่นต้นและมี 2 ต้นที่มีขนาดใหญ่พิเศษประมาณ 10 คนโอบ รวมถึงทางเข้าศาลเจ้าที่ประดับด้วยโคมไฟหินโบราณดูลึกลับสวยงามน่าประทับใจ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชมความงามของภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามจนได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมาเทียบเคียงได้ และมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต)  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า www.mihanagroup.co.jp

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

**อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นภายในโรงแรม**

 

วันที่สี่             ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โอดาวาระ   นั่งรถไฟชินคันเซ็น (โอดาวาระ - ชินจูกุ)– ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ จุดสังเกตคือเสาโทริอิสีแดง โดดเด่นอยู่ในทะเลสาบ ทางเข้าสู่ศาลเจ้ามีโคมไฟประดับไว้ตลอดสองข้างทางท่ามกลางร่มไม้ขนาดใหญ่สร้างความสงบให้ผู้มาเยือน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพในอีกมิติหนึ่งที่มีความงดงามราวกับภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งภาพสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย               เดินทางสู่ สถานีรถไฟโอดาวาระ เพื่อ นั่งรถไฟชินคันเซน รถไฟหัวกระสุนที่ทำความเร็วสูงสุดถึง 240 ก.ม./ชม. มุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟชินจูกุ ย่านชินจูกุ  ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า www.princehotels/sunshine.co.jp

 

 

วันที่ห้า           โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (โตเกียวดิสนีย์แลนด์จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,400 บาท)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 2,400 บาท ราคาเด็ก 2,000 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ  

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย               เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า www.princehotels/sunshine.co.jp

 

วันที่หก           โตเกียว – วัดอะซะกุซ่า  –  ช้อปปิ้งห้างอิออน –  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร  

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย               ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น     ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.        ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราทัวร์เกียวโต โตเกียว นี้รวม

–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามระบุในรายการเท่านั้น

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558

–  หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

–  ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านั้น

–  ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน

–  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น

–  สายการบินไทย กำหนดให้ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

–  หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบน้ำหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย

–  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน

 สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

 

อัตราทัวร์เกียวโต โตเกียว นี้ไม่รวม

–  ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต

–  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,

–  ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น

–  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ

–  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

–  ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

 web220714

 

 

 

 
Template By Gift-TH.Com