smileytour.com

รายการสินค้า

โฆษณา

ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โตเกียว โอซาก้า 7D4N -TG (ST1710)


(ST1710) ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โตเกียว โอซาก้า 7D4N -TG บินการบินไทย โตเกียว วัดอาซากุซะ ขึ้นโตเกียวสกายทรี ชินจูกุ ขึ้นกระเช้าหุบเขาโอวาคุดานิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โกเทมบะเอ๊าท์เลต  ขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 แวะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์–นั่งรถไฟด่วนชินคันเซ็น นาโกย่า เกียวโต  วัดคิโยมิสึ วัดอิคคิวซัง (ตำหนักทอง) ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอซาก้า ชินไซบาชิ นารา วัดพระใหญ่โทไดจิ รินกุเอ๊าท์เลต อิออนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์

More details


65,800 ฿


ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โตเกียว โอซาก้า 7D4N -TG  (ST1710)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โตเกียว โอซาก้า ปี 2557


สิงหาคม       ช่วงวันแม่ :                       08-14

ตุลาคม         ช่วงวันปิยะมหาราช :         17-23

>>      ราคา    65,800.-

 

วันแรก            กรุงเทพฯ– โตเกียว

19.30 น.          คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 3  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ทัวร์ และมัคคุเทศก์ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อและโบว์สี  รับหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งเครื่องบินผ่านพิธีการตรวจคนเข้า–ออกเมือง

หมายเหตุ         สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินทุกแห่งทั่วโลก อนุญาตให้นำของเหลวเจลและสเปรย์ติดตัวขึ้นเครื่องได้ในปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / ขวด / กระปุก / หลอดเท่านั้น

22.35น.           โดยเที่ยวบินที่ TG 640 นำท่านเหินฟ้าสู่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


วันที่สอง         โตเกียว –วัดอาซากุซะ –โตเกียวสกายทรี –ช้อปปิ้งชินจูกุ

06.15น.           ถึงสนามบินนาริตะหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่กรุงโตเกียว ผ่านชม พระราชวังอิมพีเรียล ซึ่งเป็นพระราชมนเทียรหลักของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นตั้งอยู่ในเขตชิโยดะ  เดินทางต่อสู่ วัดอาซะกุซะวัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว  เข้าสักการะพระพุทธรูปทองคำเจ้าแม่กวนอิม ตระการตา กับ โคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร อยู่ที่หน้าประตูอิ  สระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองพร้อมขนมหวานต่างๆตามอัธยาศัย

เที่ยง               อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมนูอาหารจีน

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวสกายทรี TOKYO SKY TREE หอคอยที่สูงที่สุดในโลก เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 2008 มีความสูง 634 เมตร คนพื้นเมืองจะเรียกในชื่อ NEW TOKYO TOWER โดยถ้านับรวมตึกสูงหอคอยนี้ยังเป็นรองแค่ BURJ KHALIFA ในเมืองดูไบเท่านั้น นำท่านขึ้นชมวิวด้านบนให้ท่านได้ถ่ายภาพสวย (รวมค่าตั๋วขึ้นโตเกียวสกายทรี รอคิวประมาณ 10 นาที เท่านั้น) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจูกุที่โด่งดัง อิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดอาทิเครื่องไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, เสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ, รองเท้า, เครื่องสำอาง จากร้านค้า และห้างสรรพสินค้าต่างๆ มากมาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  "โรงแรม SHINJUKU PRINCE" หรือเทียบเท่า

โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางย่านชินจูกุอยู่อาคารเดียวกันกับห้าง SEIBU ซึ่งท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้า 100 เยนได้ที่ชั้น 8 จนถึงเวลาสี่ทุ่มร้านเสื้อผ้าสุดฮิต UNICLQ ที่ชั้น 6 และร้านสุดแนว MUJI ที่ชั้น 7 นอกจากนี้ยังมี ร้านดองกี้ ที่เปิด 24 ชั่วโมงให้ท่านได้เลือกซื้อขนมและของฝาก

ค่ำ                  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารปิ้งย่างขึ้นชื่อ ซึ่งเป็นสิบร้านดังที่ท่านควรไปเยือน ROKKANSEN อิ่มอร่อยกับเนื้อ และหมู พร้อมปูยักษ์ หอยเชลล์ และกุ้ง


วันที่สาม         อุทยานฟูจิฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบฮาชิ –ขึ้นกระเช้าหุบเขาโอวาคุดานิ -GOTEMBA OUTLET– อาบน้ำแร่

เช้า                 อาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเน่ แสนสวยของภูเขาไฟฟูจิ ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น  นำท่านเดินทาง สู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามของทะเลสาบอาชิ ASHI CRUISE (ล่องประมาณ 30 นาที) ชื่นชมทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจิที่สะท้อนลงสู่ผิวน้ำในทะเลสาบในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส  พร้อมตำนานเกี่ยวกับวัดฮาโกเน่ ที่จมอยู่ภายใต้ทะเลสาบแห่งนี้ ซึ่งเหลือเพียงแต่ประตูวัด   นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้า CABLE CAR ชมหุบเขากำมะถันโอวากุดานิ OWAKUDANI บ่อแร่กำมะถันที่ยังคุกรุ่นอยู่ พร้อมให้ท่านได้มีโอกาสลองชิมไข่ดำที่ลือชื่อ และมีประวัติความเป็นมาว่าหากผู้ใดที่ได้รับประทานไข่ดำ 1 ฟอง จะมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นอีก 7 ปี

เที่ยง               อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     เมนูหมู กุ้ง ปลาวาคาซากิ ชุบแป้งทอด ให้ท่านสนุกสนานกับการทอดด้วยตนเอง

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ GOTEMBA PREMIUM OUTLET ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกัน ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็นกุชชี่, เบนาตอง, สนูปปี้และอื่นๆอีกมากมาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก "โรงแรมFUJI MIHANA" หรือเทียบเท่า

ค่ำ                  อาหารค่ำณห้องอาหารในโรงแรม     เมนูบุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น

เชิญผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ ONZEN เพื่อสุขภาพ – ใส่ชุดยูคาตะ


วันที่สี่            ฟูจิชั้น 5 – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – นั่งรถไฟด่วนชินคันเซ็น – นาโกย่า

เช้า                 อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านขึ้น สู่ชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมวิวทิวทัศน์งดงามโดยรอบของอุทยาน (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเส้นทางขึ้นชมอาจปิดถ้าสภาพอากาศไม่ดี) จากนั้นนำชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ OSHINO HAKKAI ในอดีตชาวญี่ปุ่นจะนำไปดื่มกินรักษาโรคต่างๆตามความเชื่อ

เที่ยง               อาหารกลางวันณภัตตาคารเมนูชุดหอยเชลล์ย่าง

บ่าย                นำท่านขึ้น รถไฟชินคันเซ็นหรือ รถไฟหัวกระสุน ซึ่งมีความเร็ว 240 กิโลเมตร/ชั่วโมง จากสถานีโตโยฮาชิสู่สถานีนาโกย่าจากนั้น  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งหน้าสถานีรถไฟนาโกย่า ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มากมาย จนได้เวลานัดหมาย

ค่ำ                  อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร      เมนูหม้อไฟไก่โคชิน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  "โรงแรมNAGOYA KANKOU"  หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า           นาโกย่า –เกียวโต–วัดคิโยมิสึ–ตำหนักทอง (คินคะคุจิ) – นารา–วัดโทไดจิ –โอซาก้า– ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า                 อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทาง สู่เมืองเกียวโต ชมวิวรอบเมืองเกียวโต อดีตเป็นเมืองหลวงเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี   จากนั้นนำท่าน  ชมวัดคิโยมิสึ KIYOMIZU หรือวัดน้ำใส วัดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวญี่ปุ่น ถูกจัดให้เป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์  ชมระเบียงไม้ ที่สร้างยื่นออกไปนอกอาคารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองเกียวโต ณ ที่นี้ยังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เชิญท่านลองดื่มน้ำ 3 สาย ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ อิสระเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ กาน้ำชา, ขนมโมจิเกียวโต, พัดญี่ปุ่น, กิโมโน ฯลฯ นำท่านชม ตำหนักทอง (คินคะคุจิ) สร้างขึ้นใหม่ในปี 1955  เลียนแบบอาคารหลังเดิมซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เนื่องจากอาคารหลังเดิมถูกพระภิกษุรูปหนึ่งวางเพลิงเสียหายไปลักษณะจะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ในแต่ละชั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน และสวนญี่ปุ่นที่งดงาม เป็นที่มาของการ์ตูนเรื่องดังของญี่ปุ่น อิคิวซัง หรือเณรน้อยเจ้าปัญญา พร้อมเก็บภาพสวยของสวนญี่ปุ่น

เที่ยง               อาหารกลางวัน เมนูชุดเทมปุระ,ซูชิ และ ปลาต้มซีอิ๊ว

บ่าย                นำทุกท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าแห่งนี้มีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นปรากฎอยู่  แทบทุกคนต้องเคยเห็น ภาพอุโมงค์ทางเดินที่เกิดจากการเรียงโทริอิสึแดงจ้า กว่าหนึ่งหมื่นซุ้มทอดสู่ ฟูชิมิอินาริไทชะ หรือศาลเจ้าพ่อสุนัขจิ้งจอก ชาวนาเชื่อกันว่าเป็นผู้เดินสารของเทพแห่งการเก็บเกี่ยว ใช้เวลาเดินราว 2 ชั่วโมงหรือเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ก็จะพบศาลแห่งนี้

จากนั้นนำทุกท่านเดินทาง สู่เมือง โอซาก้า แวะช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้าห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้ามากที่สุดของเมืองโอซาก้า ตื่นตากับชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่มีสีสันมากกว่าโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย ที่สำคัญห้ามพลาดคือ ถ่ายรูปคู่กับตึกเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังของญี่ปุ่น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดังนานาชนิดของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

ค่ำ                  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูชาบู ชาบู หมู หรือเนื้อ พร้อมเครื่องดื่มซ๊อฟดริ้ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก "โรงแรมRINGU ROYAL HOTEL" หรือเทียบเท่า


วันที่หก           โอซาก้า –โกเบ– สะพานอาคาชิไคเคียว – โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ - รินคุเอ๊าท์เลต– อิออนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ –กรุงเทพ ฯ

เช้า                 อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงเก่าแห่งที่สองของประเทศญี่ปุ่น เมืองนารา NARA  นมัสการหลวงพ่อโตแห่งนารา(ไดบุทซึ) พระพุทธรูปทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดโทไดจิ TODAIJI เพื่อความเป็นสิริมงคล  และชมศาลาไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เพลิดเพลินกับการให้อาหารเหล่าฝูงกวางดาวที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นบริวารของพระเจ้า

เที่ยง              อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชาบูชาบู หมูและเนื้อหรือเซทญี่ปุ่น

บ่าย               นำท่านเดินทางกลับสู่ โอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ ริงคุ เอ้าท์เล็ต RINGU OUTLET ให้ท่านได้ช้อปสินค้าแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็น CASIO, G-SHOCK, GAP, RALPH LAUREN, LACOSTE, LEVIS, NIKE, QUICK SILVER และอื่นๆ จากนั้นให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งทิ้งท้ายที่ อิออนช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ AEON SHOPPING CENTER อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อขนม ของฝากและสินค้าที่ระลึกต่างๆมากมายก่อนกลับบ้าน

จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับ

(อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อมิเป็นการขัดจังหวะการช้อปปิ้ง)


วันที่เจ็ด          โอซาก้า–กรุงเทพ ฯ

00.30 น.          โดยเที่ยวบินที่ TG 673  นำท่านบินกลับสู่ กรุงเทพฯ

05.00 น.          ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   โดยสวัสดิภาพ


+++++++++++++++++++++++

 

อัตราค่าทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โตเกียว โอซาก้า ปี 2014 นี้รวม

•          ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ-นาริตะ – คันไซ-กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยัด

•          ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

•          ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการที่ระบุ

•          ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ

•          ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

•          ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

•          ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

•          ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละ250,000บาท

•          ค่าประกันการเดินทางและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการจัดเก็บเพิ่มณวันที่1 มกราคม 2557


อัตราค่าทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โตเกียว โอซาก้า ปี 2014 นี้ไม่รวม

•          ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

•          ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

•          ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ  เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์   ค่าซักรีดฯลฯ

•          ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

•          ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

•          ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว

•          สำหรับราคานี้บริษัทฯจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

•          ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหักณที่จ่าย 3%

web130614

 

image by free.in.th
Template By Gift-TH.Com