smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โอซาก้า โตเกียว (ฤดูซากูระบานสะพรั่ง) 6D -TG (TSS0904)

(TSS0904) ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โอซาก้า โตเกียว  (ฤดูซากูระบานสะพรั่ง) 6D -TG

โอซาก้า–ปราสาทโอซาก้า–พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า อควอเลี่ยม-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ–รถไฟด่วน-เกียวโต-ตำหนักทอง–ศาลเจ้าเฮอัน–วัดคิโยมิสึนาโกย่า-วนอุทยานฟูจิฮาโกเน่ –โอวากุดานิ(ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า)-ล่องทะเลสาบฮาชิGOTEMBA OUTLET–ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์–ชินจูกุ–โตเกียวสกายทรี–อิออนเซ็นเตอร์ พิเศษปิ้งย่าง ROKKANSEN

More details


75,800 ฿


ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โอซาก้า โตเกียว (ฤดูซากูระบานสะพรั่ง) 6D -TG (TSS0904)

กำหนดการเดินทางทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โอซาก้า โตเกียว  (ฤดูซากูระบานสะพรั่ง) 2528

ช่วงสงกรานต์           9-14 เมษายน 2558                   75,800.-

วันแรก            กรุงเทพฯ โอซาก้า

20.00 น.          คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบพนักงานต้อนรับและมัคคุเทศก์ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อและโบว์สี รับหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งเครื่องบินผ่านพิธีการตรวจคนเข้า–ออกเมือง

หมายเหตุ

สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่งทั่วโลก อนุญาตให้นำของเหลว เจล และสเปรย์ ติดตัวขึ้นเครื่องได้ในปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร / ขวด / กระปุก / หลอด เท่านั้น

23.30 น.          โดยเที่ยวบินที่ TG 622 นำท่านเหิรฟ้าสู่โอซาก้า

 

วันที่สอง โอซาก้า –ปราสาทโอซาก้า - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โอซาก้า อควอเลี่ยม-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

07.00 น.          ถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่าน ชมปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) อันยิ่งใหญ่ สัญลักษณ์แห่งยุคเรืองอำนาจของโชกุนเมืองใต้ เชิญถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในมุมสวยต่างมุม กับตัวปราสาทแสนอลังการ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ โอซาก้า อควอเลี่ยม OSAKA AQUARIUM หรือ  ไคยูคัง KAIYUKAN เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้เข้าชม ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ก.ค. พ.ศ.2533 จัดแสดงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้นที่ 10แห่ง ที่อยู่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแทงก์น้ำขนาดใหญ่จำนวน 14 แทงก์ โดยมีหัวข้อชื่อว่า วงแหวนแห่งไฟ และ วงแหวนแห่งชีวิต การเข้าชมในไคยูคังจะเริ่มต้นจาก “ถ้ำทะเล,ประตูน้ำ” และ “ป่าญี่ปุ่น” อีกทั้งยังมีปลาฉลามวาฬซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแหวกว่ายอยู่ ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื่อยคลาน, นก, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ไร้กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 620 ชนิด 30,000 ชิ้น เพื่อจำลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

เที่ยง               อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์ของทอด นานาชนิด หรือ เซ็ตเมนูปลาฮอคเคะย่าง

บ่าย                จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพญี่ปุ่นที่ ย่านการค้าชินไซบาชิ ซึ่งเป็นย่านที่มีแหล่งรวมร้านค้า ห้างสรรพ-สินค้าและศูนย์การค้ามากที่สุดของเมืองโอซาก้า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าชื่อดัง นานาชนิดของญี่ปุ่นตามอัธยาศัย

ค่ำ                  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูซีฟู๊ด เทปังยากิ + เซทโอโคโนมิยะกิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม OSAKA NIKKOหรือเทียบเท่า

โรงแรมตั้งอยู่ใกล้ย่านชินไซบาชิ

 

วันที่สาม โอซาก้า รถไฟด่วน เกียวโต ตำหนักทอง (คินคะคุจิ)-ศาลเจ้าเฮอัน – วัดคิโยมิสึ นาโกย่า

เช้า                 อาหารเช้าในโรงแรม

นำทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศขึ้น รถไฟชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุน จาก สถานีชินโอซาก้า สู่เมืองเกียวโต พาทุกท่านชมรอบเมืองเกียวโต อดีตเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ อายุกว่า 1,000 ปี นำท่านชม ตำหนักทอง (คินคะคุจิ) สร้างขึ้นใหม่ในปี 1955  เลียนแบบอาคารหลังเดิมซึ่งสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 เนื่องจากอาคารหลังเดิมถูกพระภิกษุรูปหนึ่งวางเพลิงเสียหายไป ลักษณะจะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ในแต่ละชั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน และสวนญี่ปุ่นที่งดงาม เป็นที่มาของการ์ตูนเรื่องดังของญี่ปุ่น อิคิวซัง หรือเณรน้อยเจ้าปัญญา พร้อมเก็บภาพสวยของสวนญี่ปุ่น แล้วนำท่านชม ศาลเจ้าเฮอัน สร้างขึ้นในโอกาสที่เกียวโตมีอายุครบ 1,100 ปี โดยอุทิศถวายแด่จักรพรรดิองค์แรก และองค์สุดท้ายของเกียวโต ตัวศาลเจ้าถอดแบบมาจากพระราชวังหลวงที่สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 794 และวอดลงเพราะอัคคีภัยในปี ค.ศ. 1227 ให้ท่านได้เดินชม และเก็บภาพต้นซากุระออกดอกเบ่งบานสวยงาม (การบานของดอกซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)ไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง               อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชุดซูชิ

บ่าย                จากนั้นนำท่านชมวัดคิโยมิสึ KIYOMIZU หรือวัดน้ำใส วัดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของชาวญี่ปุ่น ถูกจัดให้เป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ชมระเบียงไม้ ที่สร้างยื่นออกไปนอกอาคารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองเกียวโต ณ ที่นี้ยังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เชิญท่านลองดื่มน้ำ 3 สาย ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ อิสระเลือกซื้อของที่ระลึก อาทิ กาน้ำชา, ขนมโมจิเกียวโต, พัดญี่ปุ่น, กิโมโน ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ เมืองนาโกย่า เมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

ค่ำ                  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูเนื้อย่างเกาหลี นานาชนิด พร้อมเครื่องดื่ม ซ๊อฟดริ้ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม NAGOYA TOKYU หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ ค่ำคืนนี้ ขอรบกวนท่านผู้มีเกียรติ ตระเตรียมเสื้อผ้า ของใช้จำเป็นไว้กระเป๋าใบเล็ก เนื่องจากต้องพักค้างคืนหนึ่งคืน ในโรงแรมต่างจังหวัด ลักษณะรีสอร์ท พนักงานยกกระเป๋าจะมีน้อย (บางแห่งไม่มี) ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ จะฝากไว้ในรถโค้ช ดังนั้น เพื่อความสะดวกของท่านผู้มีเกียรติ จึงใคร่ขอรบกวน จัดเตรียมให้เรียบร้อย ขอขอบพระคุณ

วันที่สี่             วนอุทยานฟูจิฮาโกเน่– โอวากุดานิ (ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า)-ล่องทะเลสาบฮาชิ - GOTEMBA OUTLET

เช้า                 อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยเส้นทางไฮเวย์ ผ่านชมทัศนียภาพ เส้นทางธรรมชาติแสนสวย เทือกเขา ลำเนาไพร เมืองน้อยใหญ่การกสิกรรมของชาวญี่ปุ่นสู่วนอุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเน่ แสนสวยของภูเขาไฟฟูจิ ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นำท่าน ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า CABLE CAR ชมหุบเขากำมะถันโอวากุดานิ OWAKUDANI บ่อแร่กำมะถันที่ยังคุกรุ่นอยู่ พร้อมให้ท่านได้มีโอกาสลองชิมไข่ดำที่ลือชื่อ และมีประวัติความเป็นมาว่าหากผู้ใดที่ได้รับประทานไข่ดำ 1 ฟอง จะมีอายุยืนยาวเพิ่มขึ้นอีก 7 ปี

เที่ยง               อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชุดญี่ปุ่นกุ้ง ปลาวาคาซากิทอด

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อ ลงเรือล่องชมความงามของทะเลสาบฮาชิ ASHI CRUISE (ล่องประมาณ 30 นาที) ชื่นชมทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจิ ที่สะท้อนลงสู่ผิวน้ำในทะเลสาบในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส พร้อมตำนานเกี่ยวกับวัดฮาโกเน่ ที่จมอยู่ภายใต้ทะเลสาบแห่งนี้ เหลือเพียงแต่ประตูวัด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ GOTEMBA PREMIUM OUTLET ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกัน ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็นกุชชี่, เบนาตอง, สนูปปี้และอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่ำ                  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในโรงแรม เมนูบุฟเฟ่ต์ เช่น ขาปูยักษ์ ซาซิมิ ซูชิ และอื่น ๆ มากมาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม FUJI MIHANAหรือเทียบเท่า เชิญผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ ONZEN เพื่อสุขภาพ ใส่ชุดยูคาตะแบบญี่ปุ่น

วันที่ห้า           อุทยานแห่งชาติฟูจิ ชั้น 5 – บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – โตเกียว-วัดอาซะกุซ่า – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

เช้า                 อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านขึ้นสู่ ชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ เพื่อชมวิวทิวทัศน์งดงามโดยรอบของอุทยาน (การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เส้นทางขึ้นชมอาจปิดถ้าสภาพอากาศไม่ดี) จากนั้นนำชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ OSHINO HAKKAI ในอดีตชาวญี่ปุ่นจะนำไปดื่มกินรักษาโรคต่าง ๆ ตามความเชื่อ

เที่ยง               อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูหอยเชลล์ย่าง

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว  ชม วัดอาซะกุซ่า วัดเก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้าสักการะพระพุทธรูปทองคำเจ้าแม่กวนอิม ตระการตากับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร อยู่ที่หน้าประตู อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง พร้อมขนมหวานต่าง ๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ย่านชินจูกุที่โด่งดัง อิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เช่น เครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า แฟชั่นชั้นนำต่างๆ ตลอดจนห้างสรรพสินค้าต่างๆ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHINJUKU PRINCE หรือเทียบเท่า

โรงแรมตั้งอยู่ใจกลางย่านชินจูกุ อยู่อาคารเดียวกันกับห้าง SEIBU ซึ่งท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้า 100 เยนได้ที่ชั้น 8 จนถึงสี่ทุ่ม ร้านเสื้อผ้าสุดฮิต UNICLQ ที่ชั้น 6 และร้านสุดแนว MUJI ที่ชั้น 7 นอกจากนี้ยังมีร้านดองกี้ที่เปิด 24 ชั่วโมง ให้ท่านได้เลือกซื้อขนมและของฝากอย่างจุใจ

ค่ำ                  อาหารค่ำ ณ ร้านอาหารปิ้งย่างขึ้นชื่อซึ่งเป็นสิบร้านดังที่ท่านควรไปเยือน ROKKANSEN อิ่มอร่อยกับเนื้อ และหมู พร้อมปูยักษ์ หอยเชลล์ และกุ้ง

วันที่หก          โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งอิออน – นาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า                 อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านขึ้น TOKYO SKY TREE หอคอยที่สูงที่สุดในโลก เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 2008 มีความสูง 634 เมตร คนพื้นเมืองจะเรียกในชื่อ NEW TOKYO TOWER โดยถ้านับรวมตึกสูง หอคอยนี้ยังเป็นรองแค่ BURJ KHALIFA ในเมืองดูไบเท่านั้น นำท่านขึ้นชมวิวด้านบนให้ท่านได้ถ่ายภาพสวย  (รวมค่าตั๋วขึ้นโตเกียวสกายทรี รอคิวไม่นานประมาณ 10 นาที)

เที่ยง              อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชุดญี่ปุ่น

บ่าย                ปิดท้ายให้ท่านช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าอีออน AEON SHOPPING CENTER ให้ท่านได้เลือกซื้อขนม เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นของฝาก อีกครั้งก่อนอำลากรุงโตเกียว

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.25 น.         โดยเที่ยวบินที่ TG 677 นำท่านบินกลับสู่กรุงเทพฯ

21.55 น.         ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...........สวัสดี

 

อัตราทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โอซาก้า โตเกียว  (ฤดูซากูระบานสะพรั่ง) 2528 นี้รวมบริการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทางกรุงเทพฯ-โอซาก้า-นาริตะ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
  ท่านละ 250,000 บาท
 • ค่าประกันการเดินทางและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการจัดเก็บเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
อัตราทัวร์ญีปุ่น ทัวร์โอซาก้า โตเกียว  (ฤดูซากูระบานสะพรั่ง) 2528 นี้ไม่รวมบริการ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์
  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ สำหรับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • web220714

 

 

image by free.in.th

 

 
Template By Gift-TH.Com