smileytour.com

รายการสินค้า

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศเยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9D6N – QR (GZSMUC09-2909)


(GZSMUC09-2909) ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9D6N – QR

รา สาทนอยชวานสไตน์-หลังคาทองคำ-หมู่บ้านมรดกโลกฮัลสตัท-ปราสาทครุมลอฟ-ย่านช่างทองโบราณ-หอนาฬิกาดาราศาสตร์-มหาวิหารเซนต์วิตัส-ปราสาทบราติสลาวา-โบสถ์แมทเธียส-ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานู-พระราชวังเชินบรุนน

More details


54,888 ฿

SGZS


ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี 9D6N – QR (รหัสทัวร์ GZSMUC09)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ก-สโลวาเกีย-ฮังการี 2561

กรกฏาคม - สิงหาคม       27 กค – 4           59,888.-

กันยายน                         15 -23                 54,888.-

กันยายน - ตุลาคม           29 กย -7             54,888.-

 

วันที่1:             ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา กาต้าร์

17.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

20.25 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR835

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 45 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

23.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **


วันที่2:             ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา กาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน - เมืองมิวนิก - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาท นอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรูค ประเทศออสเตรีย - หลังคาทองคำ

01.50 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR059

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 10 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

07.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง **

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของ เยอรมนี ติดกับประเทศออสเตรีย

นำท่าน เข้าชม ความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย ซึ่งเป็นปราสาทของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด ว้ากเนอร์ ซึ่งเป็นนัก ประพันธ์เพลงที่ท่านทรงโปรดปรานยิ่ง

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น พิเศษ !! เมนูขาหมูเยอรมัน)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค เมืองเล็กๆในอ้อมกอดแห่งภูเขาหิมะ เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของ ออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์

นำท่านเดินทางสู่ หลังคาทองคำ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินน์สบรูก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล ต่อมาจักรพรรดิ Maximilian ทรงปรับเปลี่ยนโกลเด้นรูฟให้เป็นสไตล์โกธิกผสมบาโรค และได้ทรงตกแต่งส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงด้วยทองคำแท้ จำนวน 2,738 แผ่น เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรเทศกาลต่างๆ ที่จัดขึ้นบริเวณจัตุรัสด้านหน้าที่ประทับ ปัจจุบันโกลเด้น รูฟ กลายเป็นสำนักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Alphotel Hotel , Innsbruck , Austria หรือเทียบเท่า


วันที่3:             เมืองอินส์บรูค - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - เมืองซาลส์บูร์ก - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท (Hallstatt) แสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์กรสหประชาชาติ หรือ Unesco Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บูร์ก (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท ที่มีชื่อเสียงก้องโลก คำว่า ซาลส์บูร์ก มีความหมายว่า ปราสาทเกลือ เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลส์ซาค เมืองซาลส์บูร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์ค บิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน

อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบน ถนนเก็ตเตรียกาสเซส (Getreidegasse) ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทั้งมีร้านค้าสินค้าแฟชั่นมากมาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Austria Trend Salzburg West , Salzburg , Austria หรือเทียบเท่า


วันที่4:             เมืองซาลส์บูร์ก ออสเตรีย - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองปราก - ย่านช่างทองโบราณ - สะพานชาร์ล - ประตูเมืองเก่า - ศาลาว่าการเมืองปราก - หอนาฬิกาดาราศาสตร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก ต้นแบบเมืองในฝัน น่ารัก อบอุ่น อบอวลไปด้วยมนต์ขลัง ที่เมืองทั้งเมืองมีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคเรเนสซองและบาร็อค จนได้ฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งโบฮีเมียน

นำท่าน ผ่านชม ปราสาทครุมลอฟ จากบริเวณรอบนอกซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่เป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์กรสหประชาชาติ หรือ Unesco Cultural-Historical Heritage

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ

นำท่านเดินทางสู่ ย่านช่างทองโบราณ ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก จำหน่ายอยู่มากมาย

นำท่านเดินทางสู่ สะพานชาร์ล สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่ตลอดแนวสะพาน

นำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองเก่า ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ ผ่านชม ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 เป็นที่ตั้งของ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ แบรนด์เนม อาทิ เช่น Louis Vitton , Gucci , Hermes , Hugo Boss , Burberry , Rimowa Shop , Dio r, Nespresso ฯลฯ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Duo Hotel , Prague , Czech หรือเทียบเท่า


วันที่5:             เมืองปราก เช็ก - ปราสาทปราก - มหาวิหาร เซนต์วิตัส - พระราชวังหลวง - เมืองบราติสลาว่า สโลวาเกีย - รัฐสภาแห่งสโลวัก - โบสถ์เซนต์มาร์ติน - ปราสาทบราติสลาวา - ย่านมหาวิทยาลัย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน เข้าชม ความสวยงามของ ปราสาทแห่งปราก ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ผ่านชม มหาวิหารเซนต์วิตัส อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์

โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4 , พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น ผ่านชม พระราชวังหลวง ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ สโลวาเกีย หรือ สโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผ่านชม บรรยากาศของเมืองบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของ รัฐสภาแห่งสโลวัก ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน) , ปราสาทบราติสลาวา, ย่านมหาวิทยาลัย อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามโดยรอบของเมือง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Falkensteiner Hotel , Bratislaza , Slovakia หรือเทียบเท่า


วันที่6:             เมืองบราติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี - จัตุรัสวีรบุรุษ – เนินเขา แห่งปราสาท - พระราชวังโบราณ - โบสถ์แมทเธียส - อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 - ป้อมชาวประมง - ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปีจนได้รับการขนานนามว่าเป็น ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ ผ่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ เนินเขา แห่งปราสาท ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ผ่านชม พระราชวังโบราณ , โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) สร้างในสไตล์นีโอ-โกธิก หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆอีกมากมาย ถัดจากโบสถ์เป็น อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 อยู่หน้า ป้อมชาวประมง จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาเปสต์ที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน

นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย William Tierney Clark วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง พิเศษ !! เมนูซุปกุลาซ / ซุปเนื้อ)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Hotel Achat Premium , Budapest , Hungary หรือเทียบเท่า


วันที่7:             เมืองบูดาเปสต์ ฮังการี - เมืองเวียนนา ออสเตรีย - พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท - ถนนสายวงแหวน - พระราชวังฮอฟเบิร์ก - ตึกรัฐสภา - พระราชวัง เบลวีเดียร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวียนนา เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที)

นำท่านเดินทางสู่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท เอาท์เล็ทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก มีให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Camel , Fossil , Guess , Lacoste , Levi’s , Nike , Samsonite , Swarovski , The North Face , Timberland , Tommy Hilfiger , Tumi , Valentino , Versace ฯลฯ

** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **

นำท่าน ผ่านชม ถนนสายวงแหวน เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของเมืองเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869

นำท่าน ผ่านชม พระราชวังฮอฟเบิร์ก ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ

พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระตำหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม พระราชวังสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าชายยูจีนแห่งซาวอย ผู้นำกองทัพในการต่อสู้จนได้รับชัยชนะจากการคุกคามของจักรวรรดิออตโต ในปัจจุบันพระราชวังเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์จัดแสดง และเก็บรักษาผลงานศิลปะที่ดีที่สุดของกรุงเวียนนา โดยจัดแสดงผลงานชิ้นเอกของศิลปินออสเตรียตั้งแต่ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน เช่น ผลงานภาพวาดของ กุสตาฟ คลิมท์ Klimt ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและผลงานชิ้นสำคัญของ Monet, Kokoschka, Renoir และ Schiele

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง พิเศษ !! เมนูไส้กรอกเวียนนา)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก Arion City Hotel Vienna , Vienna , Austria หรือเทียบเท่า


วันที่8:             เมืองเวียนนา ออสเตรีย - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - ถนนคาร์ทเนอร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา กาต้าร์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน เข้าชม ความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปี ค.ศ. 1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของประเทศฝรั่งเศส ชมสวนด้านหลังซึ่งถูกตกแต่งประดับประดาด้วยต้นไม้ดอกไม้ตามฤดูกาลได้อย่างสวยงามตระการตา

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำชม ผ่านชม โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น สัญลักษณ์ของเมืองเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคาร์นท์เนอร์) ย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนม ใจกลางเมืองเวียนนา สินค้านานาชนิด อาทิเช่น เครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ Louis Vitton , Gucci , ร้านนาฬิกา Bucherer , สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯลฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน The Demel ร้านเบเกอร์รี่ และ ช๊อคโกแลตที่เก่าแก่เริ่มกิจการตั้งแต่ปี 1786

** อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว **

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

22.40 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR186

** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 15 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **


วันที่9:             ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

04.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ ** เพื่อเปลี่ยนเครื่อง **

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR832

** ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

19.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**


n180718

zmzu4z.jpgTemplate By Gift-TH.Com