smileytour.com

รายการสินค้า

Europe Classic Reroute Winter ทัวร์ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9D -TG (TVSFRSWIT-2412)


(TVSFRSWIT-2412) Europe Classic Reroute Winter ทัวร์ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9D -TG


ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน- แวร์ซายส์-มูลูส -กรินเดอร์วาลกรุน - ยอดเขาจุงฟราว-เลาเทอร์บรุนเน่น-อินเทอร์ลาเก้น- มิลาน-เวนิส-ปิซ่า -โรม

More details


75,900 ฿

STVS


EUROPE CLASSIC REROUTE WINTER ทัวร์ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 9D -TG (รหัสทัวร์ TVSFRSWIT)


กำหนดการเดินทางทัวร์ฝรั่งเศส-สวิตเซอร์แลนด์-อิตาลี 2561-2562

ช่วงปีใหม่       24 ธ.ค.-01 ม.ค.2562           75,900.-

 

วันแรก            24 ธ.ค.61 กรุงเทพฯ

21.00น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ


วันที่ 2:            25 ธ.ค.61 ปารีส-ล่องเรือแม่น้ำแซน-ช้อปปิ้ง (ฝรั่งเศส)

00.05 น. นำท่านออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ สนามบินกรุงปารีส หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางกลับเข้าปารีส นำท่านชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมายกว่า 20 ล้านคนต่อปี นำท่านชมโดยรอบเริ่มจากเก็บภาพสวยของหอคอยไอเฟิล ผ่านชมประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ให้ท่านถ่ายรูปภายนอกกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ภาพเขียนโมนาลิซา จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลักของนครปารีส

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ One Nation Paris Outlet แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ กับ Luxury Brand ที่นำมาลดราคาต้อนรับหน้าหนาวกันอย่างคับคั่งหลากหลายช้อปไม่ว่าจะเป็น Armani, Diesel, , Guess, Levi’s, New Balance, Samsonite,, Vans เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ปารีส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 3:            26 ธ.ค.61 ปารีส-แวร์ซายส์-มูลูส (ฝรั่งเศส)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เมืองที่ตั้งของพระราชวังหรูหราชื่อดังของโลก นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยี่ยงชนบทอื่นๆ ของฝรั่งเศส พระราชวังแวร์ซายส์ อดีตพระราชวังในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14 ที่สร้างได้อย่างวิจิตรบรรจงจนกลายเป็นต้นแบบของพระราชวังอื่นๆ มากมาย โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ขึ้นครองบัลลังก์ จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามมาก การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์แห่งนี้ได้นำเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั่งเศส ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายส์ยังอยู่ในสภาพดีและเปิดให้ ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง อาทิ ห้องกระจก เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็น ห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนาม ในเมื่อเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย พร้อมฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์ทั้งในส่วนของกษัตริย์และพระราชินีรวมทั้งห้องโถงกระจกที่ทูตจากสยามได้เคยเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14 ให้เวลาท่านเดินเล่นบริเวณอุทยานด้านหลัง (พระราชวังปิดในวันที่ 25 ธ.ค.) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส์ เป็นเมืองในจังหวัดมาร์นแคว้นชองปาญ-อาร์แดน ในประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านผ่านชม เมืองแรงส์ เป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิหารแรงส์ ที่เคยใช้ในพิธีสวมมงกุฎกษัตริย์ ที่พระเจ้าโคลวิสที่ 1 ผู้ถือกันว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกของฝรั่งเศสได้ทำพิธีรับศีลจุ่มจากนักบุญเรมี บาทหลวงของเมืองแรงส์ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับพระแม่มารี มหาวิหารนอเทรอดามแห่งแรงส์ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก้ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1991 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมูลูส (ใช้เวลาประมาณ 6.30 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับสองของแคว้นอัลซาสแคว้นที่เล็กที่สุดของฝรั่งเศส เป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์รถยนต์และรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก มูลูสยังมีฉายาว่า "แมนเชสเตอร์ของฝรั่งเศส" อีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 4:             27 ธ.ค.61 มูลูส (ฝรั่งเศส)-กรินเดอร์วาลกรุน (สวิตเซอร์แลนด์) - ยอดเขาจุงฟราว-เลาเทอร์บรุนเน่น-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน) ชุมชนเล็กๆ น่ารักในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่าน ขึ้นรถไฟฟ้า สายจุงฟราวบาห์เนน สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึ่งตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนที่งดงาม ชมธารน้ำแข็งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค ได้รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา Top of Europe Restaurant

บ่าย นำท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนั้นนำชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงจากจุงฟราว สู่สถานรถไฟฟ้า เมืองเลาเท่นบรุนเน่น (แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา (ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีศูนย์กลางการช้อปปิ้งใน อินเทอร์ลาเก้น และยังเป็นที่ตั้งของเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่ยอดเขาจุงฟราวที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าของฝากหรือสินค้าคุณภาพดีของสวิส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 5:            28 ธ.ค.61 อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)-มิลาน-เวนิสมาสเทร่ (อิตาลี)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี เดินทางสู่ เมืองมิลาน ซึ่งป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือของอิตาลี เมืองแห่งแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชมภายนอกและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม ที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิคที่งดงามด้วยอาคารขนาดใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของแกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ของ ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส ตั้งอยู่ในเขตแคว้นเวเนโต้ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 6:            29 ธ.ค.61 เวนิส-ปิซ่า (อิตาลี)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดีตเมืองที่เคยร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนิสที่ศูนย์กลางอยู่ที่ จัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือ ซานมาร์โค ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิส ชมสะพานสะอื้นที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจชมวิหารเซนต์มาร์ค เดินชมตัวเมืองจนถึงสะพานริอัลโตที่ทอดข้ามแกรนด์คาเนลอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเวนิส

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย ล่องเรือกลับสู่ฝั่งเมสเทร่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (ใช้เวลาประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า นำท่าน ชมหอเอนปิซ่า นำท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก หอเอนปิซ่า ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอระฆังแห่งวิหารประจำเมือง แต่เพียงการเริ่มต้นของการสร้างถึงบริเวณชั้น 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้องหยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 7:              30 ธ.ค.61 ปิซ่า-โรม (อิตาลี)

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่กรุงโรม เมืองหลวงและเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี (ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชมเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี นำท่านสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ให้ท่านถ่ายรูปภายนอก มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ แห่งนครรัฐวาติกันที่งดงามด้วยศิลปะในยุคเรอเนซองส์ ให้ท่านถ่ายรูปกับจัตุรัสหน้าวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ จากนั้นนำท่านชมภายนอกพร้อมถ่ายภาพของ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม สิ่งก่อสร้างที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งเป็นสนามกีฬายักษ์ที่จุคนได้กว่า 50,000 คน ถ่ายภาพกับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ผ่านชมร่องรอยของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิ์โรมันที่ย่าน โรมันฟอรั่ม ก่อนนำท่านสู่บริเวณ น้ำพุเทรวี่ หนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงโรม สถานที่นักท่องเที่ยวมาโยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชั่วครู่ ก่อนนำท่านมาเดินเล่นบริเวณ ย่านบันไดสเปน แหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงโรม และหากมีเวลาให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากร้านค้าปลอดภาษี อาทิ Gucci, Longchamp, Tissot, Michael Kors, Bally, Armani, Kipling เป็นต้น (เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อสินค้าของท่าน ให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า


วันที่ 8:             31 ธ.ค.61 โรม (อิตาลี)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินลีโอนาโด ดาวินชี อิตาลี

13.30 น. นำท่านออกเดินทางจากกรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG945


วันที่ 9:            1 ม.ค.62 กรุงเทพฯ

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...


n270718

zmzu4z.jpg
Template By Gift-TH.Com